Saturday, 14 December 2013

KGAGMOF ON STRIKE

{]nb tUmIvSÀam-tc,
Ignª i¼-f-I-½o-j\p tijw  \½Ä ka-c-ap-J-¯m-bn-cp-¶p, AXn-s\-Xp-SÀ¶v tIc-f-¯nse s{]m^-j-W taJ-e-bnebn-epÅ Poh-\-¡m-cpsS ka-c-thZn (kn.-]n.-F-kv.-H) cq]o-I-cn¨p, F¶m  \nÀ`mKyI-c-am-bn-cp¶p AXnsâ ]cn-WnX^ew. AXp-sIm-­p-Xs¶ tIm¬s^-U-td-jsâ coXn-bn-epÅ {]hÀ¯\§-fp-ambn \½Ä apt¶m«v t]mhp-I-bm-bn-cp¶p. kabw hfsc AXn-{I-an¨ thf-bnepw Imcy-£-a-amb CS-s]-S-ep-IÄ Bh-iy-amb ]e kµÀ`-§fnepw  tIm¬s^-U-td-jsâ sNbÀam³ F¶ \ne-bn sI.Pn-.F.-Pn-.Fw.-H-.F^v  {]kn-Uâv tUm.-F.-P-b³ \nc-´-c-ambn tIm¬s^-U-td-jsâ kwØm-\-Xe I½än hnfn-¡p-hm³ Bh-iy-s¸-Sp-I-bp-­mbn \nÀ`mKyhim I¬ho-\tdm AXn-\p-¯-c-hm-Z-s¸-«-hscm AXn\p Xbvbmdmbnà adn¨p \nkw-K-X-tbm-sS Bbn-cp¶p {]Xn-I-c-Ww. C¯-cp-W-¯n BbpÀthZ tUmIvSÀam-cpsS D¶-a\w e£y-sa-Sp¶ kwL-S\ F¶ \ne-bn sI.Pn-.F-.Pn-.Fw-.H.-F^v  sâ D¯-c-hm-Zn-¯z-amWv {Inbm-ß-I-amb {]Xn-IcW§fpw,-k-½À±-§fpw F¶v D¯-a-t_m[yapÅ-Xn-\m  \½Ä {]Xn-I-cn-¡p-hm³ Xocp-am-\n-¨p. Cu Ah-k-c-¯n  \½psS ktlm-Zc kwL-S\¡p ka-c-¯n  ]s¦-Sp-¡m-hp-¶-Xm-Wv. \½psS e£y-amb ]mcnän km£m-XvIm-c-¯n\p Ch Hcn-¡epw Hcp XS-Ê-amInÃ. AXp-t]mse H¶n-¨pÅ `mhn {]hÀ¯\§Ä¡pw. Ghcpw ka-c-¯n ]s¦-Sp¯v hnP-bn-¸n-¡-W-sa¶ A`yÀ°\tbmsS
tUm.-sI.hn.-ss_-Pp   sk{I-«dn
tUm.-F.-P-b³  {]kn-Uâv                                 

No comments:

Post a Comment